Prinsjesdag 2017: Wat verandert er voor uw bedrijf of privé in 2018? Arné blikt alvast vooruit!

dinsdag 12 sep 2017

De derde dinsdag van september nadert en dat betekent onder andere dat het belastingplan voor 2018 wordt gepresenteerd. De verwachting is dat echte grote veranderingen uitblijven vanwege het huidige demissionaire kabinet. Een vernieuwd stelsel voor de inkomstenbelasting is bijvoorbeeld vaak onderwerp van gesprek, maar dit zal aan het nieuwe kabinet worden overgelaten. Wat is er momenteel dan wel duidelijk? Hieronder noem ik de meest relevante veranderingen voor 2018 die reeds bekend of verwacht zijn:

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting vergroot van € 200.000 naar € 250.000. Dit betekent dat er een tarief van 20% geldt voor een belastbaar bedrag tot € 250.000. Daarboven geldt het bekende hogere tarief van 25%. De verruiming kan een besparing opleveren van maximaal € 2.500 per jaar (5% van € 50.000). 

Btw-herzieningsregeling voor investeringsdiensten 

De herzieningsregeling in de btw kennen we nu alleen voor onroerende (10 jaar) en roerende zaken (5 jaar). Deze regeling houdt kort gezegd in dat bij een wijziging in de verhouding van vrijgestelde en belastbare omzet btw naar rato terugbetaald zou moeten worden. 

De verwachting is dat de regeling per 1 januari 2018 wordt uitgebreid voor zogenoemde investeringsdiensten. Bij dergelijke diensten kan worden gedacht aan verbouwingsdiensten aan (on)roerende zaken maar ook aan diensten met betrekking tot IT (software). De nadere invulling van een eventuele overgangsregeling is nog onduidelijk.

Afschaffing van de btw-landbouwregeling 

De landbouwregeling voor de btw zal per 1 januari 2018 afgeschaft worden. Dat betekent dat ondernemers in de agrarische sector verplicht per 1 januari 2018 btw-plichtig worden. Nadelig hoeft dit niet meteen te zijn omdat er dan ook recht ontstaat op btw-aftrek. De landbouwvrijstelling voor agrarische gronden blijft vooralsnog wel bestaan.

Afschaffen inkeerregeling

Per 1 januari 2018 zal de inkeerregeling worden afgeschaft. De inkeerregeling leidt momenteel nog tot strafvermindering voor degene die verzwegen inkomsten of vermogen alsnog vrijwillig bij de Belastingdienst melden. Door de afschaffing kan de boete oplopen tot 300%. 

Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek

Ieder jaar wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt met 0,5%. Per 1 januari 2018 is de totale beperking van de hypotheekrenteaftrek 2,5%. Dit heeft alleen gevolgen voor belastingplichtigen met een inkomen wat in de hoogste schaal van de inkomstenbelasting (52%) valt.

Afschaffen renteaftrek op restschuldfinanciering

Momenteel krijgt u nog maximaal 15 jaar renteaftrek over restschuldfinancieringen. Deze regeling loopt eind van dit jaar af en deze zal niet worden verlengd. De renteaftrek voor financieringen van een restschuld die zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft behouden. Staat uw woning te koop en verwacht u een restschuld? Een (kleine) verlaging van de vraagprijs ten gunste van een verkoop in 2017 kunt u met deze regeling wellicht terugverdienen! 

Aanpassing fictief rendement van box 3

Over het vermogen van de belastingplichtige in Nederland wordt een fictief rendement berekent over het saldo van de bezittingen en schulden. Het forfaitair rendement was een lange tijd 4% en m.i.v. 2017 zijn er nieuwe staffels geïntroduceerd met als doel het werkelijk rendement meer te benaderen. De nieuwe regeling leidt echter bij grotere vermogens tot een belastingverzwaring. Als kantoor hebben we hier eind 2016 veel aandacht aan besteed met onder andere een seminar en een blog.

Jaarlijks wordt het fictief rendement herzien en in 2018 zijn de gemiddelden als volgt:
 * 0 - 100.000 euro: 2,65% (2017: 2,87)
 * 100.000 - 1.000.000 euro: 4,52% (2017: 4,60)
 * > 1.000.000 euro: 5,38% (2017: 5,39)

Kortom: een minimale verlaging t.o.v. 2017.  Nog altijd zullen de meeste Nederlanders het oneens zijn met de hoge fictieve rendementen. De spaarrekening levert immers nagenoeg niets op. De wetgever zou graag op termijn de werkelijke rendementen belasten, maar voorlopig verwachten we geen ingrijpende maatregelen.

Op de hoogte blijven?

Syncount volgt de ontwikkelingen rondom Prinsjesdag uiteraard op de voet. Bent u benieuwd naar wat Prinsjesdag dit jaar definitief gaat brengen? Houdt onze website en social media dan in de gaten of neem contact met ons op. 

Arné Rietveld

a.rietveld@syncount.nl

Relatiemanager / Accountant