Voorkom problemen door tijdig de jaarrekening te deponeren. Blog van Chong

Donderdag 05 Jul 2018
Ieder bestuurder weet het maar toch wordt er vaak te laat of zelfs niet gedeponeerd.

En dat levert niet alleen een economisch delict op, maar het wordt ook het aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder/het bestuur van een rechtspersoon, veelal een N.V. of B.V.

Minder bekend is, dat deze deponeringsplicht ook geldt voor Stichtingen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen (artikel 2:300a BW).

Sinds november 2015 moeten alle jaarrekeningen waarbij het boekjaar start op of na 1 januari 2016 uiterlijk binnen 12 maanden openbaar worden gemaakt.

Opmaaktermijn

De jaarrekening van een N.V. en B.V. moet jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, door de bestuurder/bestuur worden opgemaakt (artikel 2:101 BW (N.V.) en 2:210 BW (B.V.)). Voor een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en commerciële vereniging of stichting geldt een termijn van zes maanden (artikel 2:10, 2:48 en 2:58 BW).

Het boekjaar van een rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is vastgesteld (artikel 2:10a BW).

Verlenging van de Opmaaktermijn

De vijf- of zesmaands termijn voor opmaking van de jaarrekening kan door de algemene vergadering (bij N.V. of B.V.), wegens bijzondere omstandigheden, worden verlengd met maximaal vijf maanden respectievelijk vier maanden (artikel 2:48, 2:58 BW).

Vaststellen jaarrekening

Voor het vaststellen van de jaarrekening moet de opgemaakte jaarrekening worden aangeboden aan de algemene vergadering of ledenvergadering. Deze jaarrekening moet door de bestuurder/het bestuur van de rechtspersoon worden ondertekend.

De jaarrekening moet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (vijf of zes maanden, dan wel de verlengde termijn van tien maanden) worden vastgesteld.

Als de statutair bestuurders exact dezelfde (rechts)personen zijn als de aandeelhouders, valt het moment van opmaken en vaststellen samen(art 2:210 lid 5 BW). Met het opmaken van de jaarrekening is deze vastgesteld.

Deze regel geldt niet als in de statuten is vermeld dat de regel niet van toepassing is.

Openbaarmakingstermijn

Voor de vaststelling van de opgemaakte jaarrekening bestaat geen termijn, maar art 2:394 lid 3 BW bepaalt wel dat binnen 12 maanden de jaarrekening openbaar moet worden gemaakt.

Na vaststelling moet binnen acht dagen de jaarrekening openbaar moet worden gemaakt, door deponering bij het handelsregister (artikel 2:394 lid 1 BW).

 

Sancties niet (tijdig) deponeren

1) Het is een economisch delict.(art 1 sub 4 Wet op de Economische Delicten). De delictsomschrijving stelt dat binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de rechtspersoon openbaar moet worden gemaakt conform art 2:394 lid1 BW. Het betreft hier een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 20.250).

2) Het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen tot 3 jaar voorafgaand aan een eventueel faillissement  van de rechtspersoon wordt aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur (art 2:248 BW)(een paar dagen te laat is een onbelangrijk verzuim en pleit de bestuurder/bestuurders vrij).
Verder vindt er in dit geval omkering van de bewijslast plaats: er bestaat het wettelijke vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Bestuurders zijn in het geval van onbehoorlijk bestuur tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor alle resterende schulden van de gefailleerde rechtspersoon.

De door de curator aangesproken bestuurder/bestuur moeten dit wettelijke vermoeden weerleggen hetgeen een kostbare aangelegenheid kan zijn in verband met de kosten van juridisch advies etc.

Over het deponeren en daarmee samenhangende kwesties adviseer ik u graag! U kunt hiervoor altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

Chong Choy

0172-619224

c.choy@syncount.nl